Chi tiết

IOOP tham dự Hội nghị quốc tế về Nông nghiệp và Môi trường bền vững lần thứ 3 (SAE 2020)

Căn cứ thư mời của Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế về Nông nghiệp và Môi trường bền vững lần thứ 3 (SAE 2020)
- Tên hội nghị: Hội nghị quốc tế về Nông nghiệp và Môi trường bền vững lần thứ 3 (SAE 2020).
- Thời gian: 18/11/2020.
- Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 
- Thành phần đoàn:
1. Ông Lê Công Nông – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu                                  
Tóm tắt nội dung hội nghị:
- Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với nền nông nghiệp.
- Những nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Ngành trồng trọt và chăn nuôi trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Và một số chủ đề khác liên quan đến nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, vấn đề cảnh báo sớm thiên tai như lở đất, lũ lụt...
Đánh giá kết quả hội nghị đem lại:
- Thông qua Hội nghị, cán bộ tham dự đã học hỏi và trao đổi thêm nhiều kiến thức bổ ích từ các chuyên gia, đơn vị chuyên ngành trong nước như: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoáng sản và Tài nguyên, Trường Đại học Cần Thơ ,…
- Đồng thời, tiếp thu một số kỹ thuật mới trong nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất thông qua các bài báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững.
 
Go to Top