Văn bản hành chính

Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc qui định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về việc qui định cơ chế tự chủ của Tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc qui định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.

Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc qui định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương.

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài Chính- Bộ Khoa Học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài Chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Go to Top