Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BCN ngày 24/5/2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

Xem thêm
Go to Top