Chi tiết

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ KIỂM ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý
- Trung tâm Phân tích và Kiểm định IOOP là đơn vị thành viên của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo Quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu và tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt  động của Viện.
- Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ-VD ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
- Phòng thử nghiệm Hóa và Vi sinh của Trung tâm Phân tích và Kiểm định IOOP được Văn phòng công nhận chất lượng BoA cấp chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005.

 
2. Tổ chức nhân lực
  • Lãnh đạo Trung tâm:
          - Giám đốc: TS. Mai Huy Hoàng
                   + Email: maihuyhoang@ioop.org.vn
                   + Điện thoại: 0909 144968
            - Viện trưởng, Cố vấn chuyên môn: TS. Lê Công Nông
            - Chuyên gia kỹ thuật: ThS. Bùi Thanh Bình
  • Điện thoại liên lạc: 028 38297336 / 38243526
  • Địa chỉ: 171-175 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 TP.HCM
3. Chức năng nhiệm vụ
Chức năng:
- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phục vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực kiểm tra, kiểm định chất lượng, an toàn thực phẩm đối với dầu thực vật, nguyên liệu dầu thực vật, các sản phẩm từ dầu, các sản phẩm thực phẩm.
- Thực hiện các dịch vụ đào tạo, tư vấn về phân tích, kiểm định.
- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chuẩn hóa nghiên cứu và chuyển giao.
- Thực hiện dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo qui định của Pháp luật
- Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và chuyển giao theo qui định của Pháp luật.
Nhiệm vụ:
1. Thực hiện dịch vụ phân tích, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với dầu thực vật, nguyên liệu dầu thực vật, các sản phẩm từ dầu, các sản phẩm thực phẩm, sản phẩm đồ uống và các sản phẩm khác phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
2. Tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm theo yêu cầu của hoạt động quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân.
3. Thực hiện các dịch vụ phân tích phục vụ phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu (môi trường, đất, nước, phân bón, cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật và các đối tượng khác).
4. Thực hiện dịch vụ nghiên cứu (công nghệ sinh học, hoá dầu béo, giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, xử lý môi trường).
5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phân tích, kiểm định, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ và các hoạt động KHCN khác.
6. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo qui định của Pháp luật;
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Trưởng giao và theo sự uỷ quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
8. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học công nghệ, tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực dầu, cây có dầu, môi trường và các lĩnh vực khác.
9. Quản lý, tổ chức, sử dụng đội ngũ, cán bộ, tài sản, tiền vốn được giao một cách có hiệu quả nhất.; Chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn của Trung tâm.

4. Các kết quả đã nghiên cứu
  • Trung tâm đã xây dựng hoàn chỉnh các quy trình thủ tục quản lý và phân tích thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025:2005.
  • Trung tâm thực hiện các hoạt động dịch vụ phân tích thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng trên các lĩnh vực Hóa sinh.
5. Các khóa đào tạo chuyên môn
  • Khoá đào tạo 1: An toàn sinh học cho Phòng thí nghiệm Sinh học. (2 ngày- học phí 1.200.000 VNĐ)
  • Khoá đào tạo 2: Kỹ thuật nuôi cấy Vi sinh vật trong Phòng thí nghiệm Sinh học (5 ngày – học phí 2.000.000 VNĐ).
  • Khoá đào tạo 3: An toàn Phòng Thí nghiệm Hóa (2 ngày- học phí 1.200.000 VNĐ).
  • Khoá đào tạo 4: Kỹ năng vận hành một số thiết bị trong Phòng Thí nghiệm Hóa (5 ngày- học phí 2.000.000 VNĐ).
6. Kêu gọi hợp tác đầu tư
- Hợp tác đào tạo, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các phương pháp kiểm nghiệm. Tham gia đào tạo đội ngũ chuyên viên khoa học và công nghệ qua thực tiễn triển khai nhằm phục vụ cho nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, phục vụ cho ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; trước tiên là các nhà đầu tư trong nước.
- Hỗ trợ tìm kiếm các phương pháp cập nhật, mới cho phòng thí nghiệm.
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

 
Go to Top