Chi tiết

Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu nghe chuyên đề Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Tên chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những điều giản dị.         
- Thời gian: ngày 20/05/2022.
- Địa điểm: Hội trường lầu 4, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
- Thành phần đoàn:
1. Ông Lê Công Nông – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng
2. Bà Thái Nguyễn Quỳnh Thư – Phó Viện trưởng
Cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của Viện.
Tóm tắt nội dung buổi nói chuyện:
Chia sẻ, thảo luận về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những điều giản dị thông qua các câu chuyện trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó để cán bộ công nhân viên tự giáo dục, rèn luyện bản thân mình. Trước hết là hoàn thiện nhân cách làm người, trên nền tảng đó, mới nói đến việc trở thành nhân cách cộng sản, làm người cán bộ, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Viện đã được nghe đồng chí Cao Văn Đức - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Công Thương tại TP.HCM  trình bày một số nội dung, bao gồm:
- Sơ lược qua một số văn kiện của Đảng về Tư tưởng Hồ Chí Minh như Văn kiện của Đại hội lần thứ IX của Đảng (2001): “Tư tương Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiệu cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa vǎn hoá của nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn nền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về phát triển kinh tế và vǎn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chǎm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta". Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một lần nữa khẳng định “Tư tưởng Hồ Chí minh và chủ nghĩa Mác - Lênin là kim chỉ nam cho hành động của Đảng”.
- Chia sẻ một số câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, qua đó để mọi người hiểu thêm về cách Bác Hồ đối xử với nhân dân, cán bộ và phong cách giản dị, tiết kiệm trong sinh hoạt và làm việc của Người cũng như quan điểm về đào tạo cán bộ; về giáo dục đạo đức, trong đó nhấn mạnh về bốn giá trị đạo đức (cần, kiệm, liêm, chính) và hai phương thức ứng xử (chí công, vô tư); về đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; về tinh thần đoàn kết và xây dựng lực lượng tuyến đầu.
- Thông qua buổi nói chuyện, các cán bộ của Viện tham dự đã hiểu thêm về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao tinh thần tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
Go to Top