Chi tiết

Đánh giá nguồn gen cây một số cây nguyên liệu dầu

TÓM TẮT: 
Tài nguyên di truyền thực vật có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp vật liệu ban đầu để lai tạo ra giống mới và là hạt nhân của đa dạng sinh học nên giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp của mỗi quốc gia. Thực tế cho thấy quốc gia nào sở hữu nguồn tài nguyên di truyền sinh vật nói chung và nguồn tài nguyên thực vật nói riêng càng đa dạng và phong phú sẽ đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong công tác chọn tạo giống mới phục vụ phát triển kinh tế đất nước.
Vì vậy, việc bảo tồn, thu thập, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen cây có dầu là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần làm đa dạng nguồn gen, bổ sung nguồn vật liệu khởi đầu cho công tác chọn tạo giống các cây nguyên liệu dầu phục vụ cho sản xuất.
Tính đến hết năm 2022, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu thu thập, đánh giá và bảo tồn 518 nguồn gen cây nguyên liệu dầu, trong đó gồm có 51 mẫu giống cây dừa, 3 mẫu giống cây phi long, 86 mẫu giống cây jatropha, 177 mẫu giống lạc, 91 mẫu giống vừng, 110 mẫu giống đậu tương. Các nguồn gen cây có dầu dài ngày (dừa, phi long, jatropha) đang bảo quản trên đồng ruộng tại Trung tâm Dừa Đồng Gò (Bến Tre) và Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng (Tây Ninh). Các nguồn gen cây có dầu ngắn ngày (lạc, vừng, đậu tương) đang bảo quản trong kho lạnh trung hạn tại Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu. Một số nguồn gen đã được đưa vào khai thác và phục vụ hiệu quả trong sản xuất.
Từ khóa: nguồn gen, cây có dầu
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
https://media.khcncongthuong.vn/Images/Upload/User/phuongloan/2023/4/d84.pdf
Lê Công Nông, Thái Nguyễn Quỳnh Thư, Ngô Thị Thanh Trúc, Trần Thị Phương Nhung, Phạm Phú Thịnh, Nguyễn Đoàn Hữu Trí, Nguyễn Thị Út, Trần Ngọc Thông
Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Số 50 - Tháng 2/2023)
Nguồn: https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t18936/danh-gia-nguon-gen-cay-mot-so-cay-nguyen-lieu-dau.html
 
Go to Top