Chi tiết

Nghiên cứu bón phân Kali cho cây dừa lai JVA1 giai đoạn cho quả vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Tác giả: KS. Phạm Thị Lan
Tóm tắt:
Nội dung nghiên cứu xuất phát từ kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu một số tổ hợp phân bón cho cây dừa lai JVA1 thời kỳ đầu ra quả vùng ĐBSCL” giai đoạn 2006-2008, nhằm tìm ra lượng phân Kali thích hợp mang lại HQKT cho cây dừa lai JVA1 giai đoạn cho quả vùng ĐBSCL.
Kết quả cho thấy, với lượng phân kali (0,9 kg K2O/cây/năm), trên nền (0,7 kg N + 0,36 kg P2O5)/cây/năm, tương đương với (110 kg N + 55 kg P2O5 + 144 kg K2O)/ ha/năm, cây dừa Lai JVA1 tại Ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang sinh trưởng, phát triển tốt nhất. Năng suất quả (155 quả/cây/năm) và năng suất dầu (4.020 kg/ ha/ năm) gấp gấp 1,8 lần so với đối chứng A (Bón theo kinh nghiệm của nông dân) và gấp1,2 lần so với đối chứng B (bón theo khuyến cáo của Viện giai đoạn cây được 5 tuổi).
Đối với dừa lai JVA1 vùng ĐBSCL (vào giai đoạn 7-8 năm tuổi), nên áp dụng lượng phân bón (0,7 kg N + 0,35 kg P2O5 + 0,9 kg K2O)/cây/năm hay (110 kg N + 55 kg P2O5 + 145 kg K2O)/ha/năm.

Go to Top